CI_Shop
ICON 0
Celková cena: 0

Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.grico.cz


Společnosti Mr.Grico CZ s.r.o., IČO 28827635, se sídlem Kopečná 940/14, 602 00 Brno, Zapsaná v OR , C 97852 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Mr.Grico“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.grico.cz (dále jen „VOP“)

I. Úvodní ustanovení


Tyto VOP společnosti Mr.Grico upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Mr.Grico (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Mr.Grico a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.grico.cz (dále jen „Portál Mr.Grico“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Mr.Grico a zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

 

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Mr.Grico mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

 

Pokud Mr.Grico nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Mr.Grico je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

 

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Mr.Grico uzavře, zůstane uložená u společnosti Mr.Grico a není Zákazníkovi přístupná.

 

Společnost Mr.Grico může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Mr.Grico informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Mr.Grico, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

 

Společnost Mr.Grico je oprávněna prodej Zboží na Portálu Mr.Grico kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy


Mr.Grico na Portálu Mr.Grico nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit na jím vybrané výdejní místo ze seznamu výdejních míst na Portálu Mr.Grico. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

 

Možnost uzavření Smlouvy se společností Mr.Grico za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Mr.Grico zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Mr.Grico a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Mr.Grico.

 

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při objednávání zboží jsou považovány za správné.

 

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu Mr.Grico. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Mr.Grico Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT“.

 

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje uvedením svých kontaktních údajů a adresy výdejního místa, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

 

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Mr.Grico kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Smlouva mezi Mr.Grico a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. 

 

Mr.Grico neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

 

Mr.Grico je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

 

Mr.Grico Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky na místo oběma stranami smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Mr.Grico předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

 

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Mr.Grico nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně vystaven na Výdejním místě při výdeji Zboží.

 

Zákazník bere na vědomí, že Mr.Grico není povinnen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití Mr.Grico.

 

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Mr.Grico takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti Mr.Grico, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, se před zahájením užívání Portálu Mr.Grico důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky


Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Mr.Grico. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Mr.Grico, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Mr.Grico za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

 

Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dva dny předcházející dni doručení Zboží. Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

 

Marným doručením není dotčeno právo společnosti Mr.Grico požadovat a vymáhat Smluvní Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (300 Kč). Pokuta za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost Mr.Grico vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

 

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky.

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)


Mr.Grico prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

 

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

 

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Mr.Grico předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Mr.Grico nebo prostřednictvím Portálu Mr.Grico a zaslat Zboží na své náklady na adresu Mr.Grico CZ s.r.o., Hradec nad Svitavou 453, 569 01 Hradec.

 

Pro vyloučení veškerých pochybností Mr.Grico v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Mr.Grico pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a společností Mr.Grico uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Mr.Grico, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Mr.Grico. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese provozovny společnosti Mr.Grico nebo prostřednictvím Portálu Mr.Grico a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Mr.Grico tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Mr.Grico jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost Mr.Grico dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Mr.Grico za vady může upravit reklamační řád Mr.Grico, je li vytvořen.

 

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi.

 

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

 

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

 

Společnost Mr.Grico je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Mr.Grico.

 

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

 

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Mr.Grico způsobil porušením své povinnosti.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

 

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

 

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 

Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného objednaného Zboží;

Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

Vyplývá-li to z povahy Zboží.

 

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Mr.Grico. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost Mr.Grico.

 

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Mr.Grico a vadné Zboží společnosti Mr.Grico předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 

Společnost Mr.Grico je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Mr.Grico zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Mr.Grico nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Mr.Grico nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky


Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

 

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 

Ceny Zboží uvedené na Portálu Mr.Grico jsou uvedeny včetně DPH. Při objednávce zboží, jejíž hodnota je vyšší než 3.000Kč včetně DPH, je společnost Mr.Grico oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% ceny včetně DPH.

 

Pro vyloučení pochybnosti Mr.Grico prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

 

Platba hotově při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky  při převzetí dodaného Zboží.

 

Platba bezhotovostně platební kartou na místě při předání Zboží z Objednávky, v případě, že toto umožňuje vybrané výdejní místo. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Odpovědnost a záruky


Společnost Mr.Grico nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Mr.Grico využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

 

Mr.Grico nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Mr.Grico způsobené přerušením přívodu el. energie.

 

Mr.Grico nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Mr.Grico. Mr.Grico nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Mr.Grico ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Mr.Grico nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 

Mr.Grico neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Mr.Grico, a to zejména provozovatelů platebních systému, nebo výdejních míst, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

 

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Mr.Grico dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Mr.Grico vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

 

Společnost Mr.Grico také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran


Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Mr.Grico (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Mr.Grico výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Mr.Grico.

 

Přístup a užití Portálu Mr.Grico ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

 

Zákazník není oprávněn používat Portál Mr.Grico způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Mr.Grico. Portál Mr.Grico je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Mr.Grico, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Mr.Grico.

 

Zákazník užívá Portál Mr.Grico na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Mr.Grico jsou pouze ilustrativní.

 

Společnost Mr.Grico neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Mr.Grico, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Mr.Grico ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

 

Splečnost Mr.Grico si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Mr.Grico.

 

Společnost Mr.Grico není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama


O tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dočíst v našich Zásadách osobních údajů.

IX. Doručování korespondence


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

 

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení


Pokud vztah související s užitím Portálu Mr.Grico nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Mr.Grico.

 

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

 

Společnost Mr.Grico je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

 

Společnost Mr.Grico je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Mr.Grico kdykoli ukončit.

 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

Kontaktní údaje Mr.Grico jsou uvedeny na webovém portálu Mr.Grico. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@grico.cz, telefonní číslo: 604 208 367. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@grico.cz.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.12.2019.